Museum Folkwang
 • Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka

 • † 1715
 • Art_Id: 102.153
 • Art_Name_S (Name): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
 • Art_NameDetail_S (Vorname):
 • Art_SpareSField01_S (Vorname Name): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
 • Art_SpareSField02_S (Name, Vorname): Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
 • Art_SortName_S: Deme Kogenkyû Mitsunaga
 • Art_MDA_S: D1
 • Art_Dating_S: +1715
 • Art_YearFrom_N:
 • Art_YearTo_N: 1.715
 • Art_SpareSField03_S (Lebensdaten Detail): † 1715
 • Art_Nation_S:
 • Art_DatingComment_S (Jahrhundert): 18. Jh.
Werke
Deigan
 • Deme Kogenkyû Mitsunaga (gest. 1672) oder Deme Tôhaku Mitsutaka
 • Deigan, 17. Jh.

 • Gesichtsmaske für das Nô-Theater
  Schmutzauge, ältere wahnsinnige Frau
 • Inv.-Nr. KPL 62