Museum Folkwang
Lenz 3
  • Walter Gramatté
  • Lenz 3, 1924

  • Blatt 3 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
  • Radierung
  • Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
  • Erworben 1968
  • Inv.-Nr. A 70/68
  • Provenienz? - 1968, Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada
    1968 - heute, Kauf bei Ferdinand Eckhardt, Winnipeg, Canada, Museum Folkwang, Essen
  • Obj_Id: 1'011'342
  • Obj_Internet_S: ja
  • Obj_Ownership_S (Verantw):Grafische Sammlung
  • Obj_SpareNField01_N (Verantw): 186
  • Obj_Creditline_S: Grafische Sammlung
  • Obj_Title1_S: Lenz 3
  • Obj_Title2_S:
  • Obj_PartDescription_S (Titelerg): Blatt 3 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
  • Obj_SpareMField01_M (Alle Titel): Lenz 3 Sheet 3 of the image series on Georg Büchner's tale ›Lenz‹ Lenz 3 Blatt 3 der Bildfolge zu Georg Büchners Erzählung ›Lenz‹
  • Obj_Dating_S: 1924
  • Jahr von: 1'924
  • Jahr bis: 1'924
  • Obj_IdentNr_S: A 70/68
  • Obj_IdentNrSort_S: A 0070/68
  • Obj_Classification_S (Objtyp): Druckgrafik
  • Obj_Crate_S: Blattmaß 53,5 x 38,8 cm
  • Obj_Material_S:
  • Obj_Technique_S: Radierung
  • Obj_SpareSField01_S (Mat./Tech.): Radierung
  • Obj_AccNote_S (Erwerb): Erworben 1968
  • Obj_PermanentLocation_S (Standort):
  • Obj_Condition1_S (Druckerei):
  • Obj_Condition2_S (Auflage):
  • Obj_Subtype_S (Genre):
  • Obj_Rights_S: © Museum Folkwang, Essen
Künstler
Provenienz
    •  
    • von 1
Walter Gramatté
* 1897 Deutschland - † 1929 Deutschland
Nationalität DE